Služby pre stavebníctvo / Termovízne meranie

Termovízne meranie

Možnosti použitia termokamery

Stavba

 • komplexné termovízne snímkovanie objektov, s upozornením na zistené nedostatky
  a riziká (rodinné domy, priemyselné a administratívne budovy,…)
 • zisťovanie chýb stavebných systémov
 • kontrola celistvosti zateplenia a izolácií
 • zisťovanie netesností (prievanov)
 • zisťovanie chýb po osadení nových okien
 • v kombinácii s príslušenstvom zisťovanie rizikových miest pre vznik plesní
 • overovanie teploty komínov, rizikové prechody
 • zisťovanie ochladzovania konštrukcií (dážď, únik vody), otepľovania konštrukcií
  (požiar, nábeh systému)

Inštalácie

 • zisťovanie porúch v systémoch vykurovania, zdravotechniky
 • kontrola stavu tepelných výmenníkov
 • zisťovanie chýb elektroinštalácií, elektromotorov, transformátorov, preťažení prvkov
  elektroinštalácie,
 • zisťovanie prehrievaných káblov, častí a prvkov
 • zisťovanie stavu izolácií na tepelných a chladiarenských rozvodoch a zariadeniach
 • zavzdušnenie systému vykurovania
 • v kombinácii s príslušenstvom zisťovanie rizikových miest pre vznik kondenzátov
 • zisťovanie únikov médií z inštalácií

Priemysel

 • kontrola teploty skládok (štiepka, uhlie,…)
 • zisťovanie chýb elektroinštalácií, elektromotorov, transformátorov, preťažení prvkov
  elektroinštalácie
 • procesy strojárenskej výroby
 • zistenie priebehu teplôt materiálu pri teplocitlivých procesoch výroby
 • kontrola správnej funkcie zariadení a technológií výrobného procesu

Energetika

 • kontrola fotovoltických panelov (hot spot)
 • kontrola správnej funkcie zariadení
 • kontrola obvodov, spojov,…

TERMOVÍZIA BUDOV - 10 NAJČASTEJŠÍCH OTÁZOK

1. Ako funguje a čo sníma termokamera?

Termokamera je vlastne infračervená kamera, ktorá na základe nameraných a
prednastavených údajov vypočíta povrchovú teplotu cieľového objektu. Každý
materiál vyžaruje „teplo“ (presnejšie infražiarenie) a keďže stavebné konštrukcie nie
sú homogénne, preto z dôvodu tepelných mostov majú na povrchu rôzne teploty. To
znamená, že v mieste tepelných mostov je vonkajší povrch teplejší ako inde, resp.
vnútorný povrch ochladený. Termokamera teda odhalí voľným okom neviditeľné
tepelné mosty a skryté vady.

2. Kedy sa vykonáva termovízia budov?

Len vo vykurovacom období, musí byť totiž dostatočný teplotný rozdiel medzi
interiérom a exteriérom. Rozdiel by mal byť cca. 10-15°C a viac, čiže v prípade
vnútornej teploty okolo +20°C by malo byť vonku max. +5°C. Pri termografii budovy
nemôže byť fasáda oslnená a prehriata (zdeformovalo by to výsledok).Termovízia
sa preto spravidla vykonáva v skorých ranných hodinách, pred východom slnka.
Podrobná termovízia rodinného domu trvá spravidla cca. 1 až 2 hodiny, ak sa
vyhodnocuje aj na mieste.

3. Stačí urobiť termovíziu len zo strany exteriéru?

Určite nie. Termovízia len zo strany exteriéru je nedostatočná, neodhalí totiž všetko
a nezískajú sa dostatočné informácie o budove. Napríklad fasáda môže byť
opláštená niekoľkocentimetrovým polystyrénom, čo už môže „zakryť“ niektoré
nedostatky konštrukcie. Termokamera v skutočnosti „nevidí“ do hĺbky, sníma vždy
len „povrchovú teplotu“. Aby sa budova mohla dôveryhodne vyhodnotiť, je
bezpodmienečne nutná termovízia aj zo strany interiéru.

4. Koľko snímok je potrebné vyhotoviť pre rodinný dom?

Rozhodne nestačí spraviť 4 snímky zo štyroch strán, ale ani cca. 8-10 snímok
dokopy, bola by to len orientačná kontrola, nezdokumentovali by sa všetky dôležité
detaily. Nikto nepotrebuje „farebné obrázky“ zo vzdialenosti 20m od domu,
ale podrobnú analýzu aj toho najmenšieho detailu. Čiže boli by to vyhodené
peniaze. Proste počet nemôže byť obmedzený. Spravidla to znamená, že pre
bežný rodinný dom je treba spraviť minimálne 20-30 snímok, často ale aj viac, v
krajnom prípade je to niekedy aj 60-80 snímok.

5. Čo všetko sa dá zistiť termovíziou?

Výhoda termografie je, že odhaľuje nedostatky nedeštruktívnym spôsobom, čiže nie je nutné vŕtať sondy či iným spôsobom narušiť konštrukciu. Termovízia odhalí aj tie
najmenšie tepelné mosty, nedostatočné vyplnenie konštrukcií tepelnou izoláciou
(strechy, podhľady ale napr. aj steny montovaných domov), zle osadené či netesné
okná, perforácie a poruchy parozábrany, poruchy hydroizolácie (zatekanie vody
do tepelnej izolácie) a pod. Lokalizujú sa aj všetky miesta s teplotou nižšou ako je
rosný bod, čiže všetky miesta, kde by v budúcnosti mohli vznikať plesne.

6. Čo neodhalí termokamera?

Tak ako všetko, aj termovízia má svoje obmedzenia. Termokamera meria „povrchovú
teplotu“, nie vždy je teda schopná odhaliť, čo sa deje vo vnútri viacvrstvovej
konštrukcie. Napríklad ak je za predsadenou konštrukciou prevetraný vzduchový
priestor, tak nie je možné vždy presne identifikovať prípadnú poruchu za týmto
medzipriestorom. V takýchto prípadoch sa pri inšpekcii využívajú ďalšie prístroje, ako
napr. endoskopická kamera.

7. Akú má citlivosť a presnosť termokamera?

Termovízna kamera má veľmi vysokú citlivosť, väčšinou okolo 0,1°C alebo dokonca
aj menej. Takže odhalí aj tie najmenšie tepelné mosty. Treba si však uvedomiť aj
fakt, že sa jedná o nekontaktné meranie teploty, samotná hodnota teploty je vlastne
výsledkom výpočtu na základe nasnímaných informácií a ďalších rôznych
prednastavených hodnôt. Preto je presnosť  nameranej „teploty“ aj za predpokladu
vhodne prednastavených parametrov spravidla v rozmedzí ± 2°C.

8. Aký je výstup z termovízie budovy?

Štandardný výstup termografie budovy je protokol. Protokol obsahuje okrem
samotných termogramov aj príslušnú fotodokumentáciu, no a v neposlednom rade aj
popis zistených nedostatkov a možných príčin, ale aj predbežný návrh riešenia.
Protokol z termovízie sa klientovi odovzdáva v elektronickej forme, napálený na
CD. K protokolu termovízie je možné spracovať odborný posudok, tepelnotechnický

posudok, resp. následne vypracovať projektovú dokumentáciu navrhovaného
riešenia.

9. Má význam termovízia aj pre novostavby?

Rozhodne áno. Vďaka termovízie má stavebník (investor) možnosť dať
si skontrolovať kvalitu práce na svojom dome ešte pred odovzdaním diela a
teda pred uhradením faktúr za prevedené stavebné práce. V prípade zistených
nedostatkov si teda môže nárokovať ich odstránenie, čo je po uhradení všetkých
faktúr možné už len v rámci reklamácie (a často komplikované, neustále naťahovanie
sa… žiaľ poznáme to všetci…). Taktiež je termovízia ideálna pred kúpou hotovej
budovy (či už novostavby alebo staršej budovy), nekupujete totiž mačku vo vreci.
Termovízia sa ďalej využíva pred obnovou budov, napr. pred zateplením s cieľom
zistiť nedostatky a následne optimalizovať návrh obnovy. Termovízia sa taktiež
využíva pri energetickej certifikácii budov.

10. Na čo si dať pozor pred objednaním služby termovízie?

Ceny za termovíziu nájdete na internete naozaj rôzne, rozdiely sú často aj
niekoľkonásobné. A často je výrazný rozdiel aj v rozsahu ponúkaných služieb. Pri
vyhodnotení cenových ponúk preto určite neprehliadnite nasledujúce veci:
– Či sa nejedná o podvodníka, čo ponúka „termovíziu“, pričom nedisponuje ani
potrebným vybavením a na obhliadku dorazí s klasickým fotoaparátom s
upraveným infrafiltrom. (Žiaľ je to reálna skúsenosť oklamaných ľudí). Takýto
fotoaparát je pre relevantnú stavebnú diagnostiku absolútne nepoužiteľný.
– V cenovej ponuke musí byť  jasne definovaná konečná cena, vrátane výjazdu,
vrátane vypracovania protokolu, no a najmä bez obmedzenia počtu snímok.
Nenechajte sa pomýliť s cenovou ponukou typu: „X snímok v cene, ďalšie za
príplatok“. Nikto nevie vopred, koľko snímok bude treba u Vás spraviť, takže
nakoniec by ste doplatili možno aj dvojnásobok pôvodnej ceny.

Ponúkame zhotovenie termografických snímkov s následným vypracovaním protokolu termovízneho merania exteriérov a interiérov rodinných domov, panelákov a iných budov a stavieb. Ďalej termodiagnostiku v priemysle – prehrievanie motorov, elektrických rozvodov, lokalizácia tepelných rozvodov a iné.

Kde meriame:

Po vzájomnej dohode je možné termomeranie vykonať kdekoľvek.

Termomeranie však vykonávame prevažne v Liptovský Mikuláš a okolí a týchto ďalších mestách:


Vysoké Tatry, Kežmarok, Spišská Belá, Stará Ľubovňa, Spišská Nová Ves, Levoča, Krompachy, Liptovský Hrádok, Liptovský
Mikuláš, Prešov, Košice, Revúca, Rožňava, Martin, Žilina, Považská
Bystrica, Trenčín, Trnava a Bratislava – po dohode.

Podmienky pre termomeranie budov

 • Rozdiel medzi vonkajšou a vnútornou teplotou by mal byť minimálne 10°C
  po dobu 10 hodín. Je vhodné nechať objekt pred meraním dobre vyhriať.
  Čím je rozdiel teplôt interiéru a exteriéru väčší, tým lepšie.
 • Nemôže sa merať, ak na budovu dopadá priame slnečné svetlo, za hustého
  dažďa, hustého sneženia a hustej hmly.
  Merať je najvhodnejšie skoro ráno pred východom slnka, prípadne
  neskoro večer, alebo aj v noci.
 • Pred meraním je potrebné mať zatvorené okná, dvere a ventiláciu.

Kedy mi môže pomôcť termovízia?

 • Možnosť odhalenia úniku tepla, tepelných mostov a rôznych porúch kotlov,
  kúrenia, chýb a závad, ktoré sú voľným okom neviditeľné.
 • Pred zateplením budovy zistiť, kde je najväčší únik tepla a na ktoré miesta je
  potrebné sústrediť pozornosť.
 • Možnosť presvedčiť svojich susedov o prípadnej potrebe zateplenia.
 • Po zateplení skontrolovať účinnosť použitej izolácie a celkovú účinnosť
  zateplenia.
 • Termodiagnostika zariadení v priemysle počas prevádzky, bez nutnosti
  odstávky
 • Detekcia tepelných rozvodov, podlahového kúrenia, úniku chladu z chladiarenských a mraziarenských zariadení
 • Nájdenie poškodenej časti vodovodného potrubia, zistenie bezpečnosti krbu
  a tesnosti komínu
 • Odhalenie prehrievania motorov, prehrievania ložísk, prehrievania
  pripojovacích svoriek elektrických rozvodov trafostanice
 • Zistenie oteplenia spinacích zariadení, závady na doskách plošných spojov
 • Detekcia vadných článkov solárnych panelov FVE.
 • Teplota ľudského tela, alebo tela zvieraťa, sledovanie prekrvenia,
  identifikácia zápalu/ zvýšená teplota

Cena termovíznych meraní

Termovízne meranie rodinného domu EXTERIÉR - meranie z vonku s vypracovaním protokolu z termomerania ( do 10 snímok )80 €
Termovízne meranie rodinného domu INTERIÉR - meranie vo vnútri s vypracovaním protokolu z termomerania ( do 10 snímok )80 €
Termovízne meranie rodinného domu EXTERIÉR + INTERIÉR - meranie z vonku a vo vnútri s vypracovaním protokolu z termomerania ( do 15 snímok )120 €
1 snímka extra10 €
Protokol z termomerania v elektronickej forme, emailom0 €
Protokol z termomerania v tlačenej forme1 € / strana
Termografické meranie termokamerou ( priemysel ) 30 € / hodina

Cestovné náklady pre Liptovský Mikuláš zdarma. Mimo Liptovský Mikuláš 0,40 € / 1 km ( tam a späť autom ).